فایل کامل شماره نخست دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

دوره 20، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-47

امین صادقی؛ مینا حجازی


نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


مطالعه فعالیت ضد ویروسی عصاره‌های گیاهی در برابر ویروس‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.358216.1022

سعید صداقتیان


بهار، پیام‌آور تعادل پس از وقوع دگرگونی است...

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 5-5

مینا حجازی


مواد افزودنی و کمکی همراه سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91673

مانی جباری؛ میترا جباری


سخن سردبیر

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-5

مینا حجازی


معرفی آزمایشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 6-9

فاطمه محرمی


بررسی برخی فاکتورهای رونویسی در ارتباط با بیماری‌زایی Fusarium oxysporum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/GIAHPZSHSJ.2023.357094.1021

عارف مرادپور


سخن سردبیر نشریه

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 5-5

کیمیا بهرامی نژاد


انتقال بین‌سلولی و دوربرد RNA در گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91674

مهدی قربانی


آشنایی با کتاب " راهنمای کاربردی NCBI"

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 12-13

محدثه شمسیان


مگس سرکه، موجود زنده مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91675

سارا آزادبه