معرفی آزمایشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی

نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

ساختمان بیماری شناسی گیاهی در غرب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع شده است...