مفاهیم و اهمیت دسته‌بندی خطرات آفت‌کش‌ها

نوع مقاله : نگاه تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آفت‌کش‌های کشاورزی ابزاری اجتناب‌ناپذیر جهت توسعه و تولید هرچه بیشتر مواد غذایی در جوامع انسانی است و در شرایط فعلی، کمبود و یا نبود آن می‌تواند سبب نابودی بخش عظیمی از محصولات کشاورزی تولیدی جهان گردد و در پی آن فقر، گرسنگی و نابودی بخش عظیمی از جمعیت جهان به وقوع خواهد پیوست. از طرف دیگر وجود و یا تولید ترکیبات آفت‌کش که در نگاه عموم مردم به‌اصطلاح "سم" خوانده می‌شود، مضرات فراوانی را به ترتیب برای تولیدکنندگان آفت‌کش، کشاورزان مصرف‌کننده و درنهایت مصرف‌کنندگان مواد غذایی دارد. این مضرات خطراتی است که متوجه انسان خواهد بود که خود ابعاد مختلفی دارد؛ اما "خطر" یک ترکیب شیمیایی و در اینجا آفت‌کش می‌تواند موارد بسیار متعددی باشد...