باسمه تعالی

نشریه علمی-ترویجی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی ترویجی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

از افتخارات این نشریه در سال‌های اخیر می‌توان به کسب عنوان نشریه شایسته تقدیر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.

 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی) 


زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی


نوع مقالات: علمی-ترویجی، علمی-مروری، علمی-پژوهشی


میانگین زمان داوری: 4 هفته


نوع داوری: دوسو ناشناس، داوری همتایان


 زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)


نوع دسترسی : دسترسی آزاد به مقالات (تمام متن)


هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد


 

شماره جاری: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1402، صفحه 1-92 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

سردبیر مشاور علمی مشاور دبیر تخصصی مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها