باسمه تعالی

نشریه علمی-ترویجی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی ترویجی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

از افتخارات این نشریه در سال‌های اخیر می‌توان به کسب عنوان نشریه شایسته تقدیر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.

 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی) 


زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی


نوع مقالات: علمی-ترویجی، علمی-مروری، علمی-پژوهشی


میانگین زمان داوری: 4 هفته


نوع داوری: دوسو ناشناس، داوری همتایان


 زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)


نوع دسترسی : دسترسی آزاد به مقالات (تمام متن)


هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد


 

شماره جاری: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1401، صفحه 1-50 

سخن سردبیر

سخن سردبیر نشریه

صفحه 5-5

کیمیا بهرامی نژاد


پرونده ویژه

کشت فرازمینی سبزیجات

صفحه 34-37

کیمیا بهرامی نژاد


تازه ها

B402”, BEST WAY TO KEEP THE BEES SAFE“

صفحه 42-43

کیمیا بهرامی نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی مشاور دبیر تخصصی مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه مدیر وب سایت ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها