باسمه تعالی

نشریه علمی دانشجویی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

از افتخارات این نشریه در سال‌های اخیر می‌توان به کسب عنوان نشریه شایسته تقدیر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.

شماره جاری: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1401، صفحه 1-50 

سخن سردبیر

سخن سردبیر نشریه

صفحه 5-5

کیمیا بهرامی نژاد


پرونده ویژه

کشت فرازمینی سبزیجات

صفحه 34-37

کیمیا بهرامی نژاد


تازه ها

B402”, BEST WAY TO KEEP THE BEES SAFE“

صفحه 42-43

کیمیا بهرامی نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مشاور علمی دبیر تخصصی مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه پیشین مدیر وب سایت
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها