داوران

      عارف مرادپور

       دانشجوی دکتری تخصصی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

       رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی

      پست الکترونیکی: moradpour.aref93@ut.ac.ir

 

      افروز بوکان

      دانشجوی دکتری تخصصی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

      رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی

      پست الکترونیکی: afrooz.boukan@ut.ac.ir

 

      ساره هاشمی

      دانشجوی دکتری تخصصی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

      رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی

      پست الکترونیکی: Hashemi.Sa@ut.ac.ir 

 

      مهدی قربانی

      دانشجوی دکتر تخصصی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

      رشته تخصصی: بیوتکنولوژی کشاورزی 

      پست الکترونیکی: mghorbani_90@ut.ac.ir