مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه Nature Genetics

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بنده امیر میرزادی گوهری متولد 27/4/1359 در شهر کرمان هستم. ورودی سال 1378 مقطع کارشناسی رشته گیاه‌پزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ورودی سال 1383 کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی با رتبه 2 کشوری دانشگاه تهران هستم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد بنده، باراهنمایی دکتر جوان نیکخواه، مشاوره دکتر عباسی و دکتر حجارند در سال 1385 به پایان رسید...