آشنایی با کتاب بیماری شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی

نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه پیشرفت­های زیست­شناسی مولکولی قابل‌مقایسه با هیچ دورانی نیست. کتاب بیماری­شناسی گیاهی مولکولی از جامعیت زیادی در این زمینه برخوردار است. این کتاب مبتنی بر 14 فصل است که در هر فصل سعی شده است به نکات مفید نظری و روش­های عملی و کاربردی تکنیک­های مولکولی در بیماری­شناسی گیاهی پرداخته­شود. در انتهای هر فصل منابع مورداستفاده شامل مقالات، کتب و وب­سایت­های مفید به فراخور موضوع فصل ذکر گردیده است. این کتاب در عین خلاصه بودن، مبسوط بوده و به زبانی روان نگاشته شده است.