مطالعه فعالیت ضد ویروسی عصاره‌های گیاهی در برابر ویروس‌های گیاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه گیاهپزشکی, دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, تهران, ایران

چکیده

بیماری‌های ویروسی به ویژه در سال‌های اخیر از اهمیت به سزایی در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی برخوردار شده‌اند. از آنجایی که ترکیبات دارای اثر مستقیم بر پیکره‌های ویروس در دسترس نیستند در اغلب موارد راهکارهای مدیریتی بیماریهای ویروسی، کنترل ناقلین و یا تولید گیاهان تراریخت را شامل می‌شوند. در همین راستا بررسی عصاره گیاهان عالی به منظور شناسایی ترکیبات ضدویروسی مورد توجه بوده است. پیامدهای باقیمانده سموم و عدم تجزیه بیولوژیکی مواد شیمیایی مصنوعی و آلودگی محیط زیست منجر به تحقیقات در مورد درمان‌های غیر سمی و بیولوژیکی جدید برای کنترل بیماری‌های ویروسی گیاهی شده است. در این مطالعه، اثر ضد ویروسی عصاره‌های گیاهی در برابر ویروس‌های بیماری‌زای گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش‌های صورت گرفته میتوان انتظار داشت که گونه‌های گیاهی جدیدی به عنوان منابع ضد ویروسی شناسایی شوند. در نهایت میتوان با شناسایی ترکیبات اثرگذار در این گونه‌ها، به دسترسی به ترکیبات زیستی ضد ویروسی با اثرات سوء کمتر امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Chen, Z., Tan, J., Yang, G., Miao, M., Chen, Y., and Li, T. (2012). Isoflavones from the roots and stems of Nicotiana Tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activities. Phytochemistry Letters 5, 233-235.
Elbeshehy, E. K. (2017). Inhibitor activity of different medicinal plants extracts from Thuja orientalis, Nigella sativa L., Azadirachta indica and Bougainvillea spectabilis against Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) infecting Citrullus lanatus. Biotechnology & Biotechnological Equipment 31, 270-279.
Elsharkawy, M. M., and El-Sawy, M. M. (2015). Control of bean common mosaic virus by plant extracts in bean plants. International Journal of Pest Management 61, 54-59.
He, P., Yang, P., Tang, S., Ye, L., Liu, C., Shen, Q., Tang, D., Zhang, F., Liu, Z., and Chen, Y. (2017). Three new isobenzofurans from the roots of Nicotiana Tabacum and their bioactivities. Natural product research 31, 2730-2736.
Helal, I. M. (2019). Use of biocides for controlling viral diseases that attack common bean and cucumber plants. Folia Horticulturae 31, 159-170.
Kong, G.-H., Wu, Y.-P., Shi, J.-L., Xiang, N.-J., Liu, L.-X., Yang, G.-R., Li, Y.-k., Lu, X.-P., Liu, Q., and Hu, Q.-F. (2015). Anti-tobacco mosaic virus phenylpropanoids from the stems of Nicotiana tabacum. Phytochemistry Letters 14, 230-233.
Li, L., Shen, Q.-P., Liu, C.-B., Wang, Y., Yao, J.-J., Zhang, T., Zhang, F.-M., He, P., Shi, X.-X., and Liu, Z.-H. (2015). Isoflavones from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activities. Phytochemistry Letters 13, 156-159.
Mostafaee, S., Rakhshandehroo, F., Rezadoost, H., and Farzaneh, M. (2021). Study of the inhibitory effects of hydro–alcoholic extract and nanoemulsion essential oil of Khuzistani savory on local lesion induction by cucumber mosaic virus (CMV) on cowpea. BioControl in Plant Protection 9, 13-23.
Petrov, N. M. (2016). Antiviral activity оf plant extract from Tanacetum vulgare against cucumber mosaic virus and potato virus Y. Journal of Bioscience and Biotechnology 5, 189-194.
Prasad, H. P., Shankar, U. A., Kumar, B. H., Shetty, S. H., and Prakash, H. S. (2007). Management of Bean common mosaic virus strain Blackeye cowpea mosaic (BCMV-BlCM) in cowpea using plant extracts. Archives of Phytopathology and Plant protection 40, 139-147.
Rajinimala, N., Rabindran, R., and Ramaiah, M. (2009). Management of Bittergourd yellow mosaic virus (BGYMV) by using virus inhibiting chemical, biocontrol agents, antiviral principles (AVP) and insecticide. Archives of Phytopathology and Plant Protection 42, 738-750.
Rakhshandehroo, F., Modarresi, A., and Zadeh, H. (2009). Study on the antiviral effect of aquatic and alcoholic extracts of Urtica dioica L. on rose mosaic viral disease in vitro culture. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25, 403-413.
Safarzadeh Khosroshahi, T., Rakhshandehroo, F., Canto, T., and Salehi Jouzani, G. (2021). Study on the antiviral activity of Weeping willow, Yarrow and common Nettle plant ethanolic extracts on Cucumber mosaic virus infection in cucumber under greenhouse conditions. Applied Plant Protection 10, 43-57.
Sanjarian, M., Rakhshandehroo, F., and Rezaee, S. (2021). The effect of Persian lilac and fig plant crude aquatic and ethanolic extracts on disease caused by Cucumber mosaic virus in cucumber (Cucumis sativus) plants under greenhouse condition. Journal of Applied Research in Plant Protection 10, 47-61.
Shahriari, A. G., and Ghodoum Parizipour, M. H. (2019). Antiviral activity of aqueous extract of alligator plant, Bryophyllum daigremontianum L., against RNA and DNA plant viruses. Journal of Crop Protection 8, 465-478.
Shan-Zhai, S., Wei, Z., Jian-Guo, T., Jian-Xin, P., Dong-Lai, Z., Liu, Y., Han-Dong, S., Guang-Yu, Y., and Yong-Kuan, C. (2016). 14-Noreudesmane sesquiterpenes from leaves of Nicotiana tabacum and their antiviral activity. Phytochemistry Letters 17, 173-176.
Shang, S.-Z., Duan, Y.-X., Zhang, X., Pu, J.-X., Sun, H.-D., Chen, Z.-Y., Miao, M.-M., Yang, G.-Y., and Chen, Y.-K. (2014). Phenolic amides from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activities. Phytochemistry Letters 9, 184-187.
Shang, S.-Z., Zhao, W., Tang, J.-G., Xu, X.-M., Sun, H.-D., Pu, J.-X., Liu, Z.-H., Miao, M.-M., Chen, Y.-K., and Yang, G.-Y. (2016). Antiviral sesquiterpenes from leaves of Nicotiana tabacum. Fitoterapia 108, 1-4.
Shang, S., Shi, J., Tang, J., Jiang, J., Zhao, W., Zheng, X., Lei, P., Han, J., Wang, C., and Yuan, D. (2019). New isolates from leaves of Nicotiana tabacum and their biological activities. Natural product research 33, 1577-1583.
Shen, Q.-P., Xu, X.-M., Li, L., Zhao, W., Xiang, N.-J., Yang, G.-Y., Chen, Y.-K., Miao, M.-M., Liu, C.-B., and Liu, Z.-H. (2016a). Sesquiterpenes from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activity. Chinese Chemical Letters 27, 753-756.
Shen, Q., Xu, X., Zhang, F., Xiang, N., He, P., Si, X., Zhu, R., Wang, K., Liu, Z., and Liu, C. (2016b). Two new benzolactones from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activities. Natural Product Research 30, 1464-1469.
Yazdi, S. E., Mulabisana, J., Prinsloo, G., Cloete, M., and Kritzinger, Q. (2018). Plants containing cardiac glycosides showing antiphytoviral activity against Potato virus Y (PVYNTN) on tobacco plants.