سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

1 سردبیر نشریه گیاه پزشک

2 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با اینکه چالش­های کشاورزی و تولید محصولات برای تأمین غذا به‌مرورزمان پیچیده­تر از گذشته می‏شوند، اما فنّاوری و دانش بشر نیز روبه‌پیشرفت است و انسان را در جهت حل این چالش­ها یاری می­رسانند. افزایش نیاز غذایی برای جمعیت در حال رشد، کاهش سطح آب سفره­های زیرزمینی، کاهش حاصلخیزی خاک­های کشاورزی، کاهش عملکرد زمین­های کشاورزی، افزایش بیماری­های انسانی و مشکلاتی از این نوع، به دغدغه­هایی تبدیل‌شده‌اند که ذهن پژوهشگران را بیش‌ازپیش درگیر خود نموده است. ازاین‌رو، متخصصان حوزه­های مختلف کشاورزی مترصّد آن هستند تا با ارائه­ی راهکار­های نوین، گامی در راستای رفع موانع مذکور بردارند...