نسخه کامل الکترونیکی شماره پنجم ( دوره جدید، سال بیست و دوم ) فصلنامه علمی-ترویجی (حرفه ای) گیاهپزشک ( بهار 1401)

نوع مقاله : فایل کامل نشریه حرفه ای گیاهپزشک

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران