نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 سردبیر نشریه گیاه پزشک

3 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران