شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 سردبیر نشریه گیاه پزشک

3 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران