گیاه پزشک در جمع حرفه‌ای‌های دانشگاه تهران

گیاه پزشک در جمع حرفه‌ای‌های دانشگاه تهران

نشریه دانشجویی گیاه پزشک امتیاز نشریه حرفه ای را کسب کرد.

نشریه‌ دانشجویی گیاه‌پزشک از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توانست امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کنند. بر این اساس، این نشریه، یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح «اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران» با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می‌شود. این طرح شامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه‌ها و فرمت‌های مختلف می‌شود و نشریات دانشجوی‌ای که به لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی، واجد شاخص‌های نشریه حرفه‌ای باشند؛ می‌توانند حائز این امتیاز شوند. گفتنی است فعالیت در نشریات حرفه‌ای افزون بر امتیاز فرهنگی از امتیاز علمی نیز برای دانشجویان برخوردار است.