سخن سردبیر شماره یک نشریه گیاه پزشک در دوره بیستم

سخن سردبیر

نویسنده

1 سردبیر نشریه گیاه پزشک

2 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور و امنیت غذایی جامعه و به تبع آن، نیاز به حفاظت از محصولات کشاورزی، وجود دانش گیاهپزشکی امری ضروری به نظر می­رسد...