فراخوان دعوت به همکاری در نشریه علمی- ترویجی (حرفه ای) گیاه پزشک

فراخوان دعوت به همکاری در نشریه علمی- ترویجی (حرفه ای) گیاه پزشک

نشریه علمی ترویجی گیاه پزشک 

با سلام و احترام؛

نشریه علمی دانشجویی گیاه پزشک، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، نشریه ای فعال در فضای علمی دانشجویی کشور است.
نشریه علمی ترویجی گیاه پزشک در نظر دارد تا به منظور تدوین فصلنامه علمی از پژوهشگران، اساتید و اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان فعال گیاه پزشکی، در هیئت تحریریه نشریه دعوت به همکاری نماید.

شایان ذکر است که این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، توانست امتیاز حرفه ای را کسب کند. بنا بر این امتیاز، نشریه گیاه پزشک، یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله ای که که در این نشریه منتشر شود،  علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می گیرد.

پیشاپیش از همکاری همه شما عزیزان در انتشار، نشریه گیاه پزشک، تشکر و قدر دانی می شود.

راه های ارتباطی جهت همکاری:
تار نمای نشریه:
giahpezeshksj.ut.ac.ir


ایمیل: 
plantprotection.utcan@ut.ac.ir

مدیر مسئول نشریه:
s.sedaghatian@ut.ac.ir

صفحه اینستاگرام: 
https://instagram.com/phytopathology.association?utm_medium=copy_link