اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید صداقتیان

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

s.sedaghatianut.ac.ir
0000-0002-4188-3335

h-index: 1  

سردبیر

کیمیا بهرامی نژاد

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک

kimia.bahramiut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر ابراهیم اسداغی

بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

eosdaghiut.ac.ir

h-index: 17  

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ( از سال  ۱۳۹۹- تاکنون)

دبیر تخصصی

افروز بوکان

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

afrooz.boukanut.ac.ir


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران

مهدی قربانی

دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گروه زارعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mghorbani_90ut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران 

مدیر داخلی

مریم رنجبران

کارشناسی گیاهپزشکی مدیر اجرایی | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک

mary.ranjbaranut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ساره هاشمی

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

hashemi.saut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی

عارف مرادپور

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

moradpour.aref93ut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران 

فاطمه راد

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

dorna1996.radgmail.com


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی

فاطمه زارع پیشه

کارشناسی گیاهپزشکی دانشجوی دانشگاه تهران

helmazare.79gmail.com

آزاد لاوا

دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

azadlava64gmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

امید اتقیا

بیماری شناسی گیاهی مدیرمسئول نشریه|دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

omidatghiaut.ac.ir

مینا حجازی

حشره شناسی کشاورزی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

mina.hejazi1ut.ac.ir

h-index: 1  

علیرضا صبا

مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشجوی دانشگاه تهران

alireza.sabaut.ac.ir

مدیر وب سایت

سعید صداقتیان

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

s.sedaghatianut.ac.ir
https://orcid.org/00