اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
امید اتقیا
امید اتقیا مدیرمسئول نشریه|دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بیماری شناسی گیاهی

  • omidatghiaut.ac.ir
سردبیر
مینا حجازی
مینا حجازی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

حشره شناسی کشاورزی

  • mina.hejazi1ut.ac.ir
  • h-index: 1
مدیر وب سایت
علیرضا صبا
علیرضا صبا دانشجوی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

  • alireza.sabaut.ac.ir