بیست و سومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران

دوره 20، شماره 1، دی 1397، صفحه 32-35

امید اتقیا


تکامل ژن‏های HOX در نماتد‏ها

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 50-53

مهدی عاشوری


اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 1، دی 1397، صفحه 36-38

فاطمه محرمی


متابولیت‏های گیاهی و مقاومت به آفات

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 56-61

نازنین حاتمی


اخبار انجمن علمی- دانشجویی گیاه‏پزشکی

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 70-71

فرشته کرمی


تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 72-73

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


تازه‌های پژوهش در دنیای گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 68-71

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 72-73

فرشته کرمی


نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-56

امید اتقیا؛ مینا حجازی


یادداشت سردبیر

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 4-4

مینا حجازی


تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 17-21

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی