بیست و سومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت علم گیاه‌پزشکی با توجه به موقعیت استراتژیک کشور در خاورمیانه و نیاز به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و از طرفی اپیدمی­های ناشی از آفات و بیماری­های گیاهی غیرقابل‌چشم‌پوشی است. کنگره گیاه‌پزشکی فرصتی را برای تبادل اطلاعات بین متخصصین، محققین و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی به‌ویژه گیاه‌پزشکی فراهم می­نماید...