تازه‌های دنیای پژوهش در گیاه‌پزشکی

نوع مقاله : تازه ها

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره‌شناسی گیاهی

2 سردبیر نشریه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

همزیست­های میکروبی اغلب، منبع ترکیبات شیمیایی جدیدی هستند که در دفاع میزبان در برابر دشمنان مشارکت می­کنند اما رابطه­ی اکولوژیکی این ترکیبات شیمیایی واسط در اغلب موجودات، هنوز ناشناخته مانده است. طی مطالعاتی، محققان اعلام کردند باکتری­های همزیست سوسک Lagria villosa می­توانند با تولید ترکیبی، به‌طور شیمیایی در برابر قارچ­های پارازیت، از نتاج میزبان خود محافظت نمایند...