اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

نوع مقاله : اخبار

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

طی مراسمی نودانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97 تمامی مقاطع تحصیلی گروه گیاه‌پزشکی ضمن معرفی به اساتید و اعضای گروه گیاه‌پزشکی، با آئین و مراسم‌های دانشگاه تهران نیز آشنا شدند...