معرفی شرکت فنآوری زیستی طبیعت گرا ( بایوران)

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

شرکت فن‏آوری زیستی طبیعت‏گرا (بایوران)
بزرگترین و مدرن­ترین تولیدکننده محصولات بیولوژیک زیست محیطی و کشاورزی
(کودها، آفتکش‏ها و فرآورده‏های پروبیوتیک)

سعید صداقتیان 1

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران