نقش نماتدهای باکتری‌خوار و قارچ‌خوار در حاصلخیزی خاک و تولید نیتروژن معدنی

نوع مقاله : مرور مقالات

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

ﻧﯿﺘﺮوژن ﭘﺮﻣﺼﺮف­ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ موردنیاز ﮔﯿﺎﻫﺎن است. در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ­های ﺧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن قابل‌دسترس اﻏﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ محدودکننده‌ی رشد گیاهان است. اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺧﺎک بیشتر در ﻗﺎﻟﺐ مولکول‏ﻫﺎی آﻟﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﯿﺪوﻫﯿـﺪروﻻزﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﯽ در­آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن قابل‌جذب ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ مکانیسم­ها و ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷـﺪن ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده‏ی ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﻮدﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب­ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺿﺮوری است...