مطالب عمومی

1. شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه

صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


شناسنامه علمی شماره

2. شناسنامه سومین شماره نشریه دانشجویی گیاه پزشک

صفحه 4-4


سخن سردبیر

3. سخن سردبیر

صفحه 5-5

مینا حجازی


معرفی

4. گشت‌وگذاری در موزه‏ی جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 6-9

محمدحسین بایرامی


5. آشنایی با کتاب بیماری شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی

صفحه 10-12

محدثه شمسیان


نقد و بررسی

6. مقایسه‏ی میزبان‌های آزمایشگاهی دو جدایه‏ی ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus) روی برخی از گیاهان محک

صفحه 13-15

نگین رمضان زاده


نگاه تخصصی

7. اینترنت اشیاء و تعامل با دنیای فیزیکی

صفحه 16-20

سمانه صلح جوی فرد


8. حداکثر مقدار باقیمانده‏ی مجاز آفتکش‌های کشاورزی قسمت اول: حشره‌کش‌های پروفنفوس، فن‌پروپاترین، سایپرمترین، کلرپیریفوس و فوزالن

صفحه 21-26

حمید قبادی


گزارش

9. دادگاه کنوکارپوس کبیر! آلاینده یا پالاینده؟

صفحه 27-37

علیرضا صبا


مرور مقالات

10. گونه‌های جنس قارچی Fusarium مولد مایکوتوکسین و مایکوتوکسین‌های آن ها

صفحه 38-41

عارف مرادپور


11. چرا کنه ‏های واروآ زنبورهای پرستار را ترجیح می‏دهند؟

صفحه 42-46

سجاد رحیمی؛ شهرام دادگستر


12. نقش نماتدهای باکتری‌خوار و قارچ‌خوار در حاصلخیزی خاک و تولید نیتروژن معدنی

صفحه 47-49

محدثه شمسیان


13. مزرعه‏ی حشرات؛ شغلی برای آیندگان و غذایی برای گرسنگان

صفحه 50-53

افروز بوکان


مصاحبه

14. مصاحبه با جناب آقای دکتر مسعود احمدزاده (عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تهران)

صفحه 54-61

امید اتقیا


پرونده ویژه

15. گانودرما؛ معجزه‏ای برای خریدار یا فروشنده؟

صفحه 62-66

امین صادقی


معرفی

16. معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنج جرمی

صفحه 67-69

زینب البرزی


اخبار

17. اخبار انجمن علمی- دانشجویی گیاه‏پزشکی

صفحه 70-71

فرشته کرمی


تازه ها

18. تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی

صفحه 72-73

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


عکاسی

19. عکاسی از زاویه‏ی دوربین گیاه‏پزشک

صفحه 74-74


پاییز 1398، صفحه 1-76 بهار 1398، صفحه 1-76 زمستان 1397، صفحه 1-47