تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی

نوع مقاله : تازه ها

نویسندگان

1 سردبیر نشریه گیاه پزشک

2 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، فناوری قابل‌حملی را توسعه داده‏اند که به کشاورزان امکان تشخیص بیماری‏های گیاهی را در مزرعه می‏دهد. این دستگاه دستی که به یک گوشی هوشمند وصل می‏شود، با نمونه‏گیری از ترکیبات آلی فرار موجود در هوا (VOC) که گیاهان از طریق برگ‌هایشان آزاد می­کنند، کار می­کند. همه گیاهان برای زیستن ترکیبات آلی فرار را آزاد می‌کنند اما زمانی که گیاه بیمار می‌شود نوع و غلظت این ترکیبات فرار تغییر می‌کند، همچنین تمام گیاهان (VOC) مربوط به خود را دارند، بنابراین با تعیین نوع و غلظت آن می­توان به بیمار بودن یا نبودن و همچنین نوع بیماری گیاه پی برد...