مطالب عمومی

1. فایل کامل شماره نخست دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

صفحه 1-47

امین صادقی؛ مینا حجازی


سخن سردبیر

2. سخن سردبیر شماره یک نشریه گیاه پزشک در دوره بیستم

صفحه 1-1

مینا حجازی


مطالب عمومی

3. معرفی اعضای هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران

صفحه 2-6


مصاحبه

4. مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه Nature Genetics

صفحه 7-8

امید اتقیا


نگاه تخصصی

5. مفاهیم و اهمیت دسته‌بندی خطرات آفت‌کش‌ها

صفحه 9-12

حمید قبادی


6. سفیدبالک های تهرانی

صفحه 13-14

ساجده سرلک


7. چرا شناسایی گونه‏ در مطالعات مربوط به بیماری‏شناسی گیاهی مهم است؟

صفحه 15-17

عارف مرادپور


8. آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟

صفحه 18-19

شبنم حسنوند


مرور مقالات

9. چالش‌های ویروس‌شناسی گیاهی و بررسی تأثیر ویروس‌های گیاهی بر گیاهان مدل

صفحه 20-21

ریحانه موی


10. تکامل ژنوم نماتدهای انگل گیاهی

صفحه 22-24

مهدی عاشوری


پرونده ویژه

11. محصولات تراریخت از دریچه‏ی گیاه‌پزشکی

صفحه 25-27

امین صادقی


معرفی

12. آشنایی با کتاب " آموزش نرم‌افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت "

صفحه 28-28

محدثه شمسیان


تازه ها

13. تازه‌های دنیای پژوهش در گیاه‌پزشکی

صفحه 29-31

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


گزارش

14. بیست و سومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران

صفحه 32-35

امید اتقیا


اخبار

15. اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

صفحه 36-38

فاطمه محرمی


عکاسی

16. عکاسی از زاویه دوربین گیاه پزشکی

صفحه 39-40


پاییز 1398، صفحه 1-76 بهار 1398، صفحه 1-76 زمستان 1397، صفحه 1-47