اخبار انجمن علمی- دانشجویی گیاه‏پزشکی

نوع مقاله : اخبار

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کارگاه آموزشی نرم‏افزار آماری Rطی سلسله جلسات آموزشی به همت انجمن علمی- دانشجویی گروه گیاه‌پزشکی و با حضور دانشجویان گروه گیاه‌پزشکی و در محل سالن شورای بخش بیماری‏شناسی گیاهی برگزار شد...