اخبار انجمن علمی- دانشجویی گیاه‏پزشکی

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 70-71

فرشته کرمی


تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 72-73

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


تازه‌های پژوهش در دنیای گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 68-71

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 72-73

فرشته کرمی


نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 1-56

امید اتقیا؛ مینا حجازی


یادداشت سردبیر

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 4-4

مینا حجازی


تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 17-21

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی


ردیابی و تشخیص مایکوتوکسین ها

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 25-30

عارف مرادپور


اثر آلی جفت‌یابی در حشرات

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 31-38

زینب البرزی


نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها!

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 39-46

علیرضا صبا