یادداشت سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

1 سردبیر نشریه گیاه پزشک

2 دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با افزایش تولیدات کشاورزی به­منظور رفع نیازمندی­های رو به رشد جمعیت، نگرانی در مورد حفاظت محصولات کشاورزی و غذایی تولیدشده نیز مطرح گردیده است. آلودگی آب، هوا، گسترش استفاده از کود­ها و سموم شیمیایی، مقاومت آفات به سموم و عواملی از این دست سبب شده تا بیشتر از گذشته به حفظ منابع و نیز مدیریت حفاظت از غذا روی‌آوریم و با پژوهش و مطرح نمودن روش­های کم‌خطر برای مقابله با عوامل خسارت­زا، ضمن حفظ سلامت بشر گامی در جهت بهبود کیفیت نگهداری این محصولات برداریم.