نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها!

نوع مقاله : پرونده ویژه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

جثه‌ی ریز و بندانگشتی و شاخک‌های کوچک و پرش‌های بلند، هیچ­گاه تصویر یک تروریست و آدم‌کش بالقوه را در ذهن متصور نمی­کند اما همین بندانگشتی‌های کوچک قهوه‌ای، امنیت کشور را به‌مراتب بیشتر از هر گروه تروریستی دیگری تهدید کرده‌اند. البته نه امنیت نظامی که هیچ‌کس جرئت نگاه چپ کردن به آن را ندارد بلکه این بار امنیت غذایی ما را تهدید کرده‌اند. امنیتی که گاهی فراموش می‌کنیم باید آن را حفظ کنیم.