نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری‏شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 سردبیر نشریه گیاه پزشک

3 دانشجوی دکتری حشرهشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران