اثر آلی جفت‌یابی در حشرات

نوع مقاله : مرور مقالات

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حشره‌شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به‌طورکلی هر اجتماعی دارای تعدادی اختصاصات مربوط به واکنش‌های گروهی است که به آن‌ها کنش­های مشترک گویند.
الف) گروه اول واکنش‌های هستند که بین افراد یک گونه رخ می­دهد. این واکنش‌ها را واکنش‌های هوموتیپیک گویند. (Homotypic Reactions)   
ب) گروه دوم واکنش­هایی هستند که بین افراد گونه­های مختلف رخ می­دهد. این واکنش­ها را واکنش‌های هتروتیپیک گویند Heterotypic Reactions)).