دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1402، صفحه 1-92