مواد افزودنی و کمکی همراه سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه، گیاهپزشکی، قائمشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

چکیده

امروزه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در تمام جهان به منظور حفظ و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی افزایش یافته است این ترکیبات برای افزایش تاثیر آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی و تنظیم‌کننده-های رشد گیاهی یا تسهیل در مخلوط کردن به آنها اضافه می‌گردند. فعالیت شیمیایی مواد افزودنی بر فرمول بندی محصول یا مخزن دستگاه سمپاش تاثیر می‌گذارد. تاثیر فعال شدن مواد همراه عبارتند از: کاهش کشش سطحی که موجب افزایش سطح تماس، افزایش میزان رطوبت و خیس‌کنندگی، افزایش حرکت سم و کودها در شاخ و برگ است. بنابراین، انتخاب یک کمپلکس در فرمولاسیون ترکیبات همراه بسیار مهم است. مواد مکمل در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا و اروپا نقش بسیار مهمی را در مصرف ترکیبات مرتبط با بخش کشاورزی را ایفا می‌نمایند. مواد افزودنی برای کشاورزی بویژه مانند فرمولاسیون گلیفوزات برای کاهش سمیت زیستی اصلاح شده‌اند که موجب کاهش هزینه و آلودگی محیطی می‌گردد، از آن جایی که کاربرد مواد مکمل و همراه در ایران هنوز جایگاه مناسبی ندارد، در این مقاله سعی گردیده است تا با معرفی هر چه بیشتر سورفکتانت ها در کشاورزی، بتوان در آینده نزدیک از این مواد سودمند در جهت بهبود وضعیت کنترل شیمیایی و افزایش عملکرد در کشاورزی ایران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


  طالبی جهرمی، خ. سم شناسی آفت کش‌ها (حشره­کش­ها – کنه­کش­ها – موش ­کش­ها). ۱۳۹۰، انتشارات دانشگاه تهران.
Bellinder, R.R., Arsenovic, M., Shah, D.A., & Rauch, B.J. )2003(. Effect of weed growth stageand adjuvant on the efficacy of fomesafen and bentazon. Weed Science. 51, 1016-1021.
Bunting, J.A., Sprague, C.L., & Riechers, D.E. (2004). Proper adjuvant selection for foramsulfuron activity. Crop Protection. 23, 361-366.
Castro, M.J.L, Ojeda, C. & Fernández Cirelli, A. (2014). Advances in surfactants for agrochemicals. Environmental Chemistry Letters, 12, 85–95.
DeRuiter,  H., Holterman,  H. J., Kempenaar,  C., Mol,  H.G. J., DeVliger,  J. J., & DeZade, J.C.V. (2003). Influence of adjuvants and formulations on the emission of pesticides to the atmosphere. Wageningen, Plant Research International B.V.
Ferna´ndez Cirelli, A, Ojeda, C, Castro, M.J.L., & Salgot, M. (2008). Surfactants in sludge- amended agricultural soils. A review. Environmental Chemistry Letters, 6, 135–148.
Gaskin, R.E. and Holloway, P. (1992). Some physicochemical factors influencing foliar uptake enhancement of glyphosate-mono (isopropylaminonium) by polyoxyethylene surfactants. Pesticide Science, 34, 195-206.
Green, J.M. (2001). Herbicide adjuvants. In: UC Davis WRIC Weed Science School, September 26-28, 2001, Woodland, CA.
Green, J.M., and Beestman, G.B. (2007). Recently patented and commercialized formulation and adjuvant technology. Crop Protection,. 26, 320-327.
Hall, F.R., Chapple, A.C., Downer, R.A., Kirchner, L.M. &Thacker, J.R.M. (1993). Pesticide application as affected by spray modifiers. Pesticide Science, 38, 123-133.
Hazen, J. L. (2000). Adjuvants terminology, classification and chemistry. Weed Technology. 14, 773-784.
Jinxia, S. (1996). Characterization of organosilicone surfactants and their on sulfonylurea herbicide activity. Approved: Foy CLC, Grayson RL, Hatzios KK, Hess JL and Orectt DM. Blacksburg.Virginia.
Kapusta, G. (1996). A Compendium of Herbicide Adjuvants. 3rd ed. Carbondale: Southern Illinois University. 48 p.
Kudsk, P. and Mathiassen, S.K. (2007). Analysis of adjuvant effects and their interactions with variable application parameters. Crop Protecion. 26, 328-334.
Ramsdel, B.K. and Messersmith, C.G. (2002). Low-Rate Split-Applied Herbicide Treatments for Wild Oat (Avena fatua L.) Control in Wheat (Triticum aestivum). Weed Technology, 16(1), 149-155.
Ramsey, R.J.L., Stephenson, G.R., & Hall, J.C. (2005). A review of the effects of humidity, humectants, and surfactant composition on the absorption and efficacy of highly water-soluble herbicides. Pesticide Biochemistry and Physiology, 82, 162–175.
Rashed-Mohassel, M.H., Aliverdi, A. & Ghorbani, R. (2009). Effect of magnetic field and adjuvant in efficacy of cycloxydim and clodinafop-propargyl on control of wild oat (Avena fatua L.). Weed Biology and Management, 9, 300-306.
Sharma, S.D., and Singh, M. (2000). Optimizing foliar activity of glyphosate on Bidens frondosa and Panicum maximum with different adjuvant types. Weed Research, 40, 523-533.
Si, Y., Zhou, J., Chen, H., Zhou, D., & Yue, Y. (2004). Effects of humic substances on photodegradation of bensulfuron-methyl on dry soil surfaces. Chemosphere, 56, 967–972.
Sondhia, S. and Varshney, J.G. (2010). Herbicides. SSPH. New Dehli
WSSA Herbicide Handbook, 7th ed. (1994). Champaign, IL: Weed Science Society of America. 313 p.
Zand, E., Mousavi, S.K. & Heidari, A. (2008). Herbicides and their application methods with optimization approach and reduce consumption. Jihad, Mashhad University Press. (In Persian).