اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

افروز بوکان

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

afrooz.boukanut.ac.ir


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران