گفتگو صمیمانه با جناب آقای دکتر علیرضا صبوری

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


عضو محترم هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران