نویسنده = ������������������ ��������
کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 24-29

سعید صداقتیان


معرفی شرکت فنآوری زیستی طبیعت گرا ( بایوران)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 44-47

سعید صداقتیان