کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری های ویروسی باعث خسارت های زیادی در عملکرد محصول می شوند و برای مدت طولانی محدودیتی برای توسعه پایدار تولید کشاورزی بوده اند. روش های متعددی برای کنترل بیماری های ویروسی وجود دارد که همگی معطوف به پیشگیری از آلودگی هستند. زیرا نمی توان آنگونه که برای مبارزه با قارچ ها و باکتری­ها از قارچ کش و یا باکتری کش استفاده می شود برای ویروسها نیز در سطح مزرعه ای و با صرفه  اقتصادی استفاده شود. استراتژی های کلی کنترل بیماری های ویروسی تماماً پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از آلوده شدن گیاه در مزرعه و یا استقرار ویروس در منطقه می باشند 

کلیدواژه‌ها


سعید صداقتیان1

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران