محصولات تراریخت از دریچه گیاه‏پزشکی 2

نوع مقاله : پرونده ویژه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ‏ارشد بیماری‏ شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در نسخه اول به بحث و بررسی پیرامون تعاریف و نگاه جهانی به موضوع محصولات تراریخت پرداخته شد و هشت ادعا‏ی کلی در این زمینه نامبرده شد که عبارت‌اند از
1-اداره ایمنی غذایی اتحادیه اروپا سلامت محصولات تراریخت را نپذیرفته است.
2-محصولات تراریخت سرطان­زا هستند.
3-تغذیه با ذرت تراریخت باعث افزایش مرگ‌ومیر در گاوها شده است.
4-علف‏کش گلایفوسیت سرطان‏زا است.
5-کشت محصولات تراریخت منجر به کاهش تنوع زیستی می‏شود.
6-کشت محصولات تراریخت صرفه اقتصادی ندارد
7-سازمان جهانی بهداشت سلامت محصولات تراریخت را تائید نکرده است.
8-موش‏ها با تغذیه از محصولات تراریخت دچار مرگ‌ومیر شده‏اند.
9-باقی‏مانده Bt برای انسان مضر است.
 در نسخه پیشین، ادعای اول موردبررسی قرار گرفت. در این شماره به بررسی ادعاهای دیگر از نگر علمی خواهیم پرداخت...