نویسنده = ������������ ����������
تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 17-21

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی


تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 22-27

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی؛ محدثه جعفری؛ نگین رمضان زاده