نویسنده = سجاد رحیمی
چرا کنه ‏های واروآ زنبورهای پرستار را ترجیح می‏دهند؟

دوره 20، شماره 3، آذر 1398، صفحه 42-46

سجاد رحیمی؛ شهرام دادگستر