کشت فرازمینی سبزیجات

نوع مقاله : پرونده ویژه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

غذای آماده برای مصرف: اعزام ۴۴ نفر از خدمه برای نمونه گیری از سبزیجات رشد یافته در ایستگاه فضایی
نویسنده: لیندا هریج
مترجم: کیمیا بهرامی نژاد
مرکز فضایی کندی ناسا درفلوریدا
یکم اسفند ماه ۱۳۹۹

کیمیا بهرامی نژاد 1

دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران