مصاحبه با دکتر محمد محمودوند

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سرپرست واحد تحقیقات شرکت سمیران 
دکتری حشره شناسی کشاورزی، گرایش سم شناسی

ساجده سادات حسینی 1

دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران