نویسنده = ������������ ������������
متابولیت‏های گیاهی و مقاومت به آفات

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 56-61

نازنین حاتمی