اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فاطمه راد

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

dorna1996.radgmail.com


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی