اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عارف مرادپور

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

moradpour.aref93ut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران 

مشاور علمی

دکتر ابراهیم اسداغی

بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

eosdaghiut.ac.ir

h-index: 19  

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ( از سال  ۱۳۹۹- تاکنون)

مشاور

امید اتقیا

بیماری شناسی گیاهی دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

omidatghiaut.ac.ir


مدیرمسئول سابق نشریه علمی- ترویجی ( فصلنامه) گیاه پزشک

دبیر تخصصی

مینا حجازی

حشره شناسی کشاورزی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

mina.hejazi1ut.ac.ir

h-index: 1  

سردبیر سابق نشریه علمی- ترویجی ( فصلنامه) گیاه پزشک

افروز بوکان

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

afrooz.boukanut.ac.ir


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران

مدیر داخلی

کیمیا بهرامی نژاد

دانشجوی کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه تهران

kimia.bahramiut.ac.ir


مدیر اجرایی | نشریه علمی- ترویجی ( فصلنامه) گیاه پزشک

اعضای هیات تحریریه

ساره هاشمی

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

hashemi.saut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی

فاطمه راد

دکتری حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

dorna1996.radgmail.com


دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی

فاطمه زارع پیشه

کارشناسی گیاهپزشکی دانشجوی دانشگاه تهران

helmazare.79gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

مریم رنجبران

کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه تهران

mary.ranjbaranut.ac.ir