اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عارف مرادپور

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

moradpour.aref93ut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران