اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

مهدی قربانی

دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی گروه زارعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mghorbani_90ut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران