اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر ابراهیم اسداغی

بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

eosdaghiut.ac.ir

h-index: 19  

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ( از سال  ۱۳۹۹- تاکنون)