اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ساره هاشمی

دکتری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

hashemi.saut.ac.ir


دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی