اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

قارچ­های بیمارگر حشرات (EPF) دشمنان طبیعی حشرات آفت محسوب می­شوند. با این حال، پژوهش­های محدودی روی کاربرد EPF برای کنترل همزمان آفت و بیمارگر روی یک محصول صورت گرفته است. در این پژوهش، اثرات دوگانه سه استرین یکی از EPF ها به نام قارچ Metarhizium anisopliae بر کنترل دو عامل خسارت­زای انگور (Vitis vinifera L.)- مراحل مختلف رشدی شب پره Lobesia botrana و همچنین قارچ بیمارگر Eutypella microtheca- را مورد بررسی قرار دادیم.
بدین منظور، آزمایش­های بیماری­زایی سه استرین M. anisopliae روی L. botrana انجام شد و مرگ و میر حشرات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش­های مزرعه­ای برای ارزیابی پتانسیل کنترل بیولوژیک لارو حشره توسط یکی از استرین­های M. anisopliae انجام شد. علاوه بر آن، اثر بازدارندگی هر سه استرین M. anisopliae روی رشد قارچ بیمارگر گیاهی E. microtheca در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.
نتایج آزمایش حاکی از آن است که هر سه استرین M. anisopliae روی کنترل این دو عامل خسارت­زا تاثیر زیادی داشته­اند و همه مراحل رشدی L. botrana دچار مرگ و میر شده و رشد قارچ E. microtheca نیز مهار شده است. مرگ و میر لاروهای حشره در شرایط آزمایشگاهی بیش از 75% و مرگ و میر شفیره­ها و حشرات کامل بیش از 85% بوده است. هر سه استرین اثرات مشابهی را روی مراحل لاروی و حشره کامل نشان دادند اما اثر آن­ها روی مرحله شفیره، بسته به استرین متغیر بود. در شرایط مزرعه، مرگ و میر لاروهای L. botrana در بازه 64% الی 91% متغیر بود. مهار رشد E. microtheca تا 50% تخمین زده شده است.
با توجه به نتایج این پژوهش، می­توان دریافت که برای کنترل هر دو عامل خسارت­زای انگور، می­توان از هر سه استرین M. anisopliae استفاده کرد و به عبارتی، این EPF اثر دوگانه در کنترل بیولوژیک دارد.

کلیدواژه‌ها


مریم رنجبران1

دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران