دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

مطالعه فعالیت ضد ویروسی عصاره‌های گیاهی در برابر ویروس‌های گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.358216.1022

سعید صداقتیان


مواد افزودنی و کمکی همراه سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91673

مانی جباری؛ میترا جباری


بررسی برخی فاکتورهای رونویسی در ارتباط با بیماری‌زایی Fusarium oxysporum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/GIAHPZSHSJ.2023.357094.1021

عارف مرادپور


مقاله علمی-ترویجی

انتقال بین‌سلولی و دوربرد RNA در گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91674

مهدی قربانی


مگس سرکه، موجود زنده مدل آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1402

10.22059/giahpzshsj.2023.91675

سارا آزادبه